سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
021-28423356
025-33550380
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 16
پذیرای حضور شما هستیم
تهران - فرمانیه- خیابان لواسانی - خیابان فربین- پلاک 5 - واحد 1
قم - پردیسان - بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری

BIM تحول نوظهور آینده

(BIM)  تحول نوظهور آینده

مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM ) یک فرایند ایجاد و مدیریت دادههاي ساختمان به صورت سه بعدي در طول توسعه آن است. یک برنامه کامپیوتري مدل سازي ساختمان، سه بعدي، زمانی واقعاً، پویا است که در آن شما بتوانید بهرهوري را در طراحی و ساخت ساختمان افزایش دهید. این فرایند منجر به تولید BIM میشود که سپس هندسه ساختمان، روابط فضایی، اطلاعات جغرافیایی، مقدار و خواص مرتبط با تمام اجزاي ساختمان را به هم مرتبط میکند.

مبانیBIM

BIM یک نمایش دیجیتال قابل اعتماد از ساختمان موجود براي تصمیم گیري در خصوص طراحی، ساخت و ساز با کیفیت بالا، برنامه ریزي ساخت و ساز، پیش بینی عملکرد و برآورد هزینه است.

BIM داراي قابلیت حفظ اطلاعات به صورت به روز و قابل دسترس در یک محیط یکپارچه دیجیتال است به طوري که یک چشم انداز کلی روشن از تمام پروژهها در اختیار معماران، مهندسان، سازندگان و مالکان قرار میدهد و همچنین آنها را قادر میسازد که تصمیم گیري آگاهانه سریعتري داشته باشند.

فرآیند مدل سازي اطلاعات ساختمان شامل هندسه، فضا، نور، اطلاعات جغرافیایی، مقدار و خواص اجزاء ساختمان میشود. BIM میتواند در کل چرخه عمر ساختمان، از جمله فرآیندهاي ساخت و بهره برداري از تأسیسات استفاده شود.

کاربردهاي مدل سازي اطلاعات ساختمان

نرم افزار BIM را میتوان در پروژه هاي مختلف در صنعت ساخت و ساز استفاده کرد. BIM را میتوان در طراحی معماري به منظور ایجاد یک تصویر بهتر و منسجمتر از طرح استفاده کرد. با توجه به اینکه BIM میتواند بسیاري از مشکلات هماهنگی را از طریق برنامه ریزي مناسب رفع کند، در طی روند ساخت و ساز، مدلسازي مزایاي بزرگی خواهد داشت. BIM زمانی که تعداد پروژههایی که به صورت هم زمان اجرا میشوند، زیاد باشد، BIM ایده آل است.

آیا تنها یک ابزار براي پیاده سازي BIM وجود دارد؟

نه در واقع نرم افزارهاي زیادي براي مدل سازي، بسته به نوع کاربرد وجود دارد. نرم افزارهاي همسو با مفهوم BIM را میتوان به گروههاي زیر تقسیم کرد:

 معماري

 پایداري

سازهها

MEP 

 ساخت و ساز

 مدیریت تجهیزات

با این حال، گروههاي صنعتی در حال تلاش براي توسعه یک مدل BIM استاندارد هستند که میتواند براي ادغام تمام انواع مختلف سیستمهاي مدل سازي مورد استفاده قرار گیرد. با انجام این کار، آنها هماهنگی و ارتباطات را در تیم طراحی- ساخت و ساز - عملیات تحت یک نرم افزار واحد تسهیل میکنند. هدف از این جنبش ایجاد یک مرکز داده واحد، با چند CAD و مشخصات وابسته به نظم است که شما براي آن کار میکنید. همه داده سپس با هم جمع خواهند شد و امکان استفاده براي شبیه سازي، تجزیه و تحلیل، هماهنگی و نقاط عطف مهم پروژه را فراهم میکند.

چگونه BIM میتواند خطرات ساخت و ساز را کاهش دهد؟ 

مدل سازي اطلاعات ساختمان و یا BIM ،یک روند توسعه ویژگیهاي ساختمان به صورت دیجیتالی است. اطلاعات و مدل ساخت و ساز ایجاد شده از این فرآیند در طول چرخه حیات ساختمان استفاده میشود. BIM اغلب با ابزارهاي همسو با BIM ، مانند Revit و ArchiCAD پیاده سازي میشود.

کی از مزایاي اغلب تبلیغ شده BIM این است که میتواند فرآیندهاي ساخت و ساز را امنتر کند؛ اما این امر در واقع به چه معنی است؟

چگونه مدیران ساخت و ساز میتوانند از BIM براي کاهش خطرات ساخت و ساز استفاده کنند؟

در زیر، طرح کلی اینکه چگونه BIM میتواند محل کار را امنتر کند (در حال و آینده) میپردازیم.

1 .BIM به شما براي برنامه ریزي ایمنی کمک خواهد کرد.

استانداردهاي ایمنی که به طور خاص به صنعت ساخت و ساز اعمال میشوند، اغلب توسط اداره ایمنی و بهداشت شغلی نوشته شدهاند. خوشبختانه، BIM میتواند به اجرا کمک کند. BIM میتواند به طرح ریزي و مدل کردن کارها به صورت پی در پی در از بین بردن نقاط مشکلدار مشترك که تا حد زیادي بدون کمک از نرم افزار غیرقابل پیش بینی هستند، کمک کننده باشد. BIM یک نمایش تصویري از ساختمان فراهم میکند. در مدلهاي چهاربعدي بر پایه BIM ،برنامه ریزان ساخت و ساز میتوانند خطرات بالقوه را قبل از مشکل ساز شدن بررسی کنند.

BIM همچنین تجزیه و تحلیل تصویري خطر و ارزیابی ایمنی را فراهم میکند، میتواند گزارشهاي دقیق از شرایط سایت کارگاه براي کارگران فراهم کند - یک ابزار عالی براي کارگران جدید ساخت و ساز که با محل کار آشنا نیستند.در نهایت، BIM میتواند جزئیات در مورد یک کار خاص ارائه دهد. مدیران ساخت و ساز میتوانند از این تابع براي جلوگیري از خطرات حتی قبل از شروع فرایند ساخت و ساز استفاده کنند.

2 .BIM میتواند به مدیران ساخت و ساز براي محدود ساختن رویدادهاي منفی پروژه کمک کند.

سیستم BIM میتوانید با نرم افزار مدیریت ساخت و ساز یکپارچه شود و براي مدیران ساخت و ساز تخمین هزینه و زمان کار را آسانتر کند.

BIM زمانی که با روشهاي مؤثر مدیریت پروژه ادغام میشود، مؤثرتر خواهد بود به طوري که مدیران میتوانند تأخیر و یا شکست در پروژه را کاهش دهند. BIM ،به طور کلی، براي یک شرکت ساختمانی مسئولیت و خطر پروژه را کاهش میدهد. براي شرکتهاي ساختمانی که به دنبال پیاده سازي BIM در بیش از یک پروژه هستند، BIM میتواند به کاهش تنوع هزینه و زمان بین پروژهها کمک کند.

3 .BIM پروژههاي ساختمانی را براي محیط زیست امنتر میسازد.

آیا شما علاقهمند به LEED هستید؟ BIM میتواند به برنامه ریزان ساخت و ساز براي پیش بینی اینکه کدام اعتبارات LEED قابل دسترس با پروژه جدید هستند، کمک میکند. هنگامی که با نرم افزار ساخت و ساز سبز همگام سازي میشود، BIM میتواند به شناسایی اینکه چگونه شرکت شما میتواند جایزه اعتبار LEED براي اولویتهاي زیست محیطی منطقه را دریافت کند، کمک کند.

علاقه مند به تجزیه و تحلیل عمیقتر در چگونگی یک پروژه «سبز» هستید؟ برخی از محصولات BIM ،مانند Tally توسط Autodesk ،میتواند اثر ساختمان جدید شما بر محیط زیست را محاسبه کند. با استفاده از چنین پلاگین در دیگر نرم افزارها، BIM میتواند به معماران براي انتخاب بهترین مصالح براي محیط زیست (از همه مهمتر، هزینه این مواد را با منابع غیر پایدار مقایسه کند) کمک کند.

4 .BIM طول عمر ساختمان را تضمین میکند.

از آنجا که BIM عملاً تضمین میکند که طراحی ساختمان نسبت به یک ساختمان بدون BIM برتر خواهد بود، احتمال خطا به طور چشمگیري کاهش مییابد. با گذشت زمان، ثابت شده است که BIM بهرهوري ساخت و ساز را افزایش میدهد. همچنین پس زمینهاي براي پیشرفت ساخت و ساز را فراهم میکند. زمانی که BIM اجرا شود، براي یک پیمانکار جدید مداخله کردن و مدل سازي دوباره و یا بهبود ساختمان ساخته شده بسیار آسانتر خواهد شد. توجه کنید که BIM را نمیتوان براي ساختمانی که در ساخت و ساز اصلی خود استفاده نشده است، مد نظر قرار داد. استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان باعث ساخت و ساز امنتر براي کارگران ساختمانی، شرکتهاي ساختمانی، محیط زیست و خود ساختمانها میشود. این رویکرد جدید در ساخت و ساز است که در نهایت زباله را حذف میکند و در زمان افراد و پول آنها صرفه جویی میکند.

مترجم: 

پوریا نخعی

منبع: /http://struczone.com/bim-the-upcoming-future-revolution-building-information-modeling

 

منتشر شده در :

سایت گروه مهندسی سازه 808 , www.Saze808.com

باز نشر:

راهکارهای هوشمند BIM ایران - بیم ایرانیان -  www.iiBIMsolutions.ir


 

استفاده از مطالب، فقط با ذکر منبع مجاز است. حق پیگرد بر اساس قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان، محفوظ میباشد.

 

نظرات (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

http://weconsulting.pl/images/direct-web-hosting-30545.jpg

 
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

طراحی و راه اندازی: انعکاس برتر
Search